Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

1.       Vantage: Vantage Solutions BV, de gebruiker van de onderhavige voorwaarden, gevestigd te Landsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 59066679.

2.       Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vantage een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Site, Online Toepassingen, Fora, Services en overige op de Site door Vantage aangeboden producten of diensten.

3.       Overeenkomst: iedere tussen Vantage en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site tot stand gekomen overeenkomst, waarvan deze gebruiksvoorwaarden deel uit maken, alsmede de overige op de rechtsverhouding met de Gebruiker toepasselijk verklaarde uitingen.

4.       Site: www.vantage.nl.

5.       Gebruikersaccount: het persoonlijk account van de Gebruiker waartoe hij middels een gebruikersnaam en/of e-mailadres, alsmede een door de Gebruiker geheim te houden wachtwoord toegang verkrijgt  en hem in staat stelt de Site, de Online Toepassingen, de Fora en/of Services te gebruiken.

6.       Materiaal: informatie in beeld, geschrift of welke vorm dan ook, vermeld, weergegeven of te gebruiken op of middels de Site, of daarvan te downloaden.

7.       Fora: via de Site te ontsluiten online discussieruimtes voor Gebruikers waarbinnen zij vragen kunnen stellen en beantwoorden.

8.       Online Toepassingen: op de Site aangeboden online hulpmiddelen, software en overige producten welke Vantage, direct of in licentie, aanbiedt gericht op het ondersteunen van Gebruikers bij het verkennen, herkennen, onderzoeken en oplossen van een conflictsituatie of samenwerkingsprobleem, tenminste inhoudende maar niet beperkt tot online scans, online testen, Persoonlijk Logboek en mediationsoftware.

9.       Persoonlijk Logboek: Online Toepassing op de Site waarmee een Gebruiker zelfstandig zijn conflictsituatie aan kan pakken of deze naar eigen inzicht kan onderzoeken en waarin communicatie tussen de Gebruiker en Vantage mogelijk kan worden gereguleerd en vastgelegd.

10.    Professional: een mediator, coach of consultant met wie Vantage een (raamwerk)Overeenkomst heeft gesloten.

11.    Services: mediation-, coaching-, counseling- of consultingdiensten die in online, offline of in een hybride vorm door Vantage worden aangeboden.

12.    Testen: alle scans en testen die Vantage aanbiedt, zowel online als offline, zowel in eigen beheer als in beheer van derden, gebruikmakend van eigen software van Vantage, vanaf servers die in beheer zijn van Vantage of via derden in licentie gegeven aan Vantage.

In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden "u" en "uw" naar elke klant, Sitebezoeker, Gebruiker of online bijdrager. "Wij", "ons" en " onze " verwijst naar Vantage, Online Toepassingen, Fora en Services zoals deze door Vantage worden geleverd of via de Site ter beschikking of open worden gesteld. Uit praktische overwegingen wordt in deze gebruiksvoorwaarden 'hij' of 'hem' gebruikt waarmee net zo goed wordt bedoeld 'zij' en 'haar'.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.       Door het gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services, gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden.

2.       Het is uw verantwoordelijkheid om van deze gebruiksvoorwaarden periodiek kennis te nemen. Als u op enig moment deze gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar vindt of als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht de Site en de daarmee de Online Toepassingen, Fora en Services niet (langer) te gebruiken. Vantage behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Van een wijzing zal Vantage nadrukkelijk mededeling doen onder vermelding van de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen. Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen middels info@vantage.nl.

3.       U verklaart dat op het moment dat u de Site of Online Toepassingen gebruikt, u tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder enige vorm van curatele staat, en daarmee bevoegd bent tot het aangaan van enig contract dat u met behulp van de Site of via de Site kan afsluiten.

4.       Toegang tot en gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services betekent dat u de gebruiksvoorwaarden en overige op de Site, Online Toepassingen, Fora en Services vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

5.       Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur beslecht in onderling overleg of via mediation en zullen waar nodig worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Haarlem.

ARTIKEL 3. | BEPERKTE TOEPASBAARHEID EN DISCLAIMER

1.       De Site bevat algemene informatie over veelvoorkomende problemen, zowel juridisch als anderszins, van personen en organisaties die te maken hebben met een onderling conflict of samenwerkingsproblemen. Omdat wet- en regelgeving snel wijzigt, kan Vantage niet garanderen dat alle informatie op de Site en daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora en Services volledig en/of actueel is.

2.       Vantage verstrekt geen juridisch advies en kan ook niet geacht worden dat op enig moment te doen. Alle informatie verstrekt op onze Site, binnen de Online Toepassingen en informatie door Gebruikers gedeeld op de Fora, kan nimmer in de plaats treden van juridisch advies. Voor informatie over uw juridische positie, wettelijke rechten en plichten, op u van toepassing zijnde feiten en omstandigheden, dient u zich te wenden tot een gespecialiseerde juridisch adviseur of advocaat.

3.       Deze gebruiksvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de disclaimer zoals deze is opgenomen op de Site. Deze disclaimer is in te zien door hier [hyperlink] te klikken. Waar deze gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de disclaimer, prevaleert hetgeen in de disclaimer is beschreven zonder afbreuk te doen aan hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen.

4.       Vantage is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van de Site en de daarmee te ontsluiten Online Toepassingen, Fora of Services, alsmede het gebruik en de verspreiding van informatie die daarop aanwezig is of daaraan wordt toegevoegd. Resultaten naar aanleiding van afgenomen Tests pogen de Gebruiker naar beste inzicht en vermogen te adviseren, instrueren en te informeren. Testresultaten worden echter op eigen risico van de Gebruiker door hem aangewend. Vantage aanvaardt voor schade in verband met het gebruik van testresultaten, door zowel de Gebruiker als derden, geen enkele aansprakelijkheid.

5.       Door de Site te gebruiken of door Materiaal te downloaden van de Site, gaat u e