Als wij nu toch ook eens met de Rechtswijzer aan de gang mochten …….

Wij helpen u graag op weg

Van Beekstraat 114
1121 NS Landsmeer
T 020 - 8468174

Naar contact

Verder bouwen op het Rechtwijzerplatform?

Twee blogs deze week over de Rechtwijzer mede naar aanleiding van een recent artikel in de Volkskant. In dit eerste blog vraag ik mij af wat er mogelijk zou zijn als we als markt met dit platform aan de gang mochten gaan. Welke innovaties zijn er mogelijk als wij de technologie en daarin begrepen inhoud en kennis van de Rechtwijzer vrijelijk kunnen gebruiken. Mijn tweede blog sluit hierop aan en gaat over de vraag niet voor alle marktpartijen beschikbaar zou moeten worden gesteld.

Innovatie is nodig in echtscheidingsland

De afgelopen jaren lijkt de echtscheidingsproblematiek eerder te groeien dan af te nemen. Ondanks experimenten met het ouderschapsplan, de bijzonder curator, de inzet van geaccrediteerde familiemediators, de inzet van de vFAS, de grote hoeveelheid programma’s als opgezet door de hulpverlening. Indicatief onderzoek dat wij hebben uitgevoerd laat zien dat de problemen zich eigenlijk verergeren als professionals zich met de scheidende ex-partners en hun kinderen zich gaan bemoeien. Er lijkt dus wat voor te zeggen om mensen te ondersteunen bij het zo veel mogelijk zelfstandig te werk te laten gaan. De kernvraag daarbij is wat mensen nodig hebben om dat te realiseren. En kunnen het internet en smartphone technologie daarbij een rol spelen?

Onze visie

Om mensen met succes zelfstandig en met zo min mogelijk escalatie te laten scheiden is het volgende nodig:

  1. Inzicht in de keuzes die men kan maken en welke gevolgen die kunnen hebben.
  2. Een juridisch systeem dat mensen weerstaat; In de zin dat wanneer mensen deze kant opgaan men er alles aan doet om hen weer zelfstandig te laten omgaan met hun scheidingsuitdagingen. Denk aan een nuldelijnsfunctie waarbij het juridisch proces nog niet start maar mensen helpt om juist weer terug naar de overlegtafel te gaan.
  3. Rechtbanken moeten veranderen in Raadskamers waar mensen op alle mogelijke manieren worden geholpen en ertoe bewogen worden zelf tot oplossingen te komen.
  4. Het type ondersteuning dat scheidende mensen ontvangen moet hen in staat stellen zo min mogelijk geld in hun scheiding te hoeven investeren om in plaats daarvan een mentale en financiële investering in de toekomst te doen.

Hoe kunnen partijen die zich bezighouden met het het helpen van scheidende stellen de Rechtwijzer bij de realisatie hiervan inzetten?

De Rechtwijzer is vermoedelijk de grootste innovatie op het gebied van scheiden van de laatste paar jaar

Enige tijd geleden schreef ik al over scheiden zonder de professional centraal te stellen. Ik denk dat de Rechtwijzer in haar huidige vorm reeds bijdraagt aan het overbodig maken van repetitief werk en de overdracht van (op internet inmiddels) vrijelijk beschikbare kennis. Dat leidt tot efficiency. Daarnaast doet het workflow-achtige karakter meer een beroep op de zelfwerkzaamheid van mensen en zal daardoor ook het besef worden vergroot van de eigen verantwoordelijkheid. Er is namelijk niet altijd een professional aan tafel om op terug te vallen. Verkennend onderzoek toonde in het verleden reeds aan dat door de inzet van online middelen bij conflicten er meer sprake kan zijn van een equal level playing field dan wanneer de gesprekken aan tafel plaatshebben[1].

Toch heb ik het idee dat de Rechtwijzer een tussenstap is. De customer experience kanje nog niet vergelijken met bijvoorbeeld een Cool Blue of Netflix.

Richt meer op mensen dan op het proces

Mensen worden zo efficiënt en effectief mogelijk naar de formele afhechting geleid. Echter, dat is slechts voor een beperkt aantal mensen haalbaar. Zij die in staat zijn een zogenaamde Harmonieuze scheiding na te streven (zie de vijf scheidingsmodellen van APART). Wanneer mensen daar niet voor geschikt zijn is een ander type begeleiding nodig. Mensen moeten ondersteund worden vooraf te bepalen wat ze willen doen, hoe ze dat willen doen en in staat zijn om de gevolgen daarvan te overzien. Zij moeten de kans krijgen kennis te nemen van de ervaring van anderen. Met de APART Scheidingscheck hebben wij daar nu een eerste aanzet toe gegeven.

Simuleer de toekomst op basis van ervaringen en scenario's

Tijdens een scheiding gaat vaak de meeste energie (en emotie) op aan het kijken naar het verleden en het heden. En dit laatste vaak ook nog bekeken van uit het verleden. Terwijl het juist gaat om het inrichten van de toekomst. Daarvoor moet in het hier en nu van de scheiding het fundament worden gelegd. Ik ben van mening dat veel scheidingen in een onnodig gevecht of zelfs een vechtscheiding (20%) eindigen doordat mensen zich niet afvragen hoe gaat mijn toekomst er uit zien. Hoe kunnen mensen daarbij worden ondersteund? Bijvoorbeeld, hoe ga je je carriere vorm geven? Of, wat wordt je huisvestingsplan? Een tool die je helpt je toekomst te simuleren inclusief de keuzes en wensen van de andere betrokkenen zou enorm helpen om weg te blijven bij een juridisch traject. Zeker als voor je gesimuleerd wordt wat dat je zou brengen versus andere trajecten.

Eentje voor Scrabble: ‘De knopendoorhaktool’

Ingeval van stagnatie komen mensen ook bij de Rechtwijzer weer uit bij de professionals onder wiens regie het aantal vechtscheidingen groeiende is: advocaten, mediators, hulpverleners en rechtbanken. De insteek blijft daarmee juridisch terwijl scheiden een mensenprobleem is. Waarom bestaande kennis niet door middel van cognitive learning aanbieden om blokkades te helpen opheffen of mensen te helpen knopen door te hakken? Zoals in het onderstaande voorbeeld

Voorbeeld: “Denk om het milieu wanneer u besluit uw handdoeken te laten verschonen of nog een keer te gebruiken”. We kennen dit soort teksten wel uit hotelkamers. Ongeveer 35% van de mensen gebruikt daadwerkelijk hun handdoek meer dan 1 keer. Wanneer echter de tekst op het bordje werd veranderd in “Wist u dat 75% van de mensen die in deze kamer verbleven hun handdoek nogmaals gebruikten?” dan verdubbelde dit aantal. Wanneer mensen dus van relevante informatie worden voorzien dan verandert dit hun gedrag. Waarom zou dat bij scheidingen niet het geval zijn? Bijvoorbeeld, “wist u dat x% van de kinderen die zowel een eigen kamer hebben bij hun vader en hun moeder het y% beter doen op school” als de discussie over de omgangsregeling even vastloopt.

Door op een dergelijke manier kennis aan te bieden zijn mensen beter in staat de juiste keuzes te maken en komen zij alleen nog in het juridisch traject voor de formele afhechting.

Als overziend is de Rechtwijzer maar het begin. Er zijn ook interessante ontwikkelingen als bijvoorbeeld www.wevorce.com in de USA. De aanbodszijde moet fundamenteel veranderen. Ik vind het gaaf om daar een aandeel in te leveren. Iedereen die met ons mee wil denken of met ons in discussie wil gaan is welkom.

 


[1] K. Bollen, Hybrid online mediation in hierarchical labor disputes. Zie https://www.juripax.com/Publications/Hybrid_online_mediation_labor_Leuven.pdf

 

Reactie toevoegen